Voorwaarden DownloadenVoorwaarden Downloaden

Algemene voorwaarden Zo Jezelf,
versie d.d. 6 juni 2017

KvK nr: 63850753
BTW nr: NL188015413B02

 1. Definities
  1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Zo Jezelf: de gebruiker van deze voorwaarden;
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Zo Jezelf;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening door Zo Jezelf;
  • Activiteit: training, opleiding, webinar, seminar, coaching en evenement;
  • Deelnemer: de afnemer van een activiteit;
  • Consult: handeling gericht ter bevordering van het mentale genezingsproces;
  • Cliënt: De afnemer van een consult.
 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van door of namens Zo Jezelf verzorgde activiteiten en consulten.
  2. Inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten en niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Zo Jezelf.
  3. Wijzigingen en of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk overeengekomen met Zo Jezelf.
 1. Inschrijving
  1. Inschrijvingen voor deelname aan een activiteit gebeurt uitsluitend via de website van Zo Jezelf.
  2. Een inschrijving is definitief na online betaling bij bestelling van een activiteit via de website van Zo Jezelf en voor het overige als deze per e-mail door Zo Jezelf is bevestigd. Met de online betaling of de bevestiging per e-mail komt de overeenkomst tot stand.
  3. Zo Jezelf behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving zonder toelichting te weigeren.
 1. Activiteiten en consulten
  1. Zo Jezelf spant zich in om te zorgen voor een deugdelijke kwaliteit van de door haar aangeboden activiteiten en consulten.
  2. Zo Jezelf verbetert continu de kwaliteit van haar activiteiten en consulten n.a.v. feedback en evaluatie momenten.
  3. Zo Jezelf behoudt zich het recht voor de locatie van haar activiteiten te veranderen.
  4. Zo Jezelf behoudt zich het recht voor om in het geval van te weinig inschrijvingen een activiteit geen doorgang te laten vinden. Deelnemers zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.
  5. Zo Jezelf kan bij het niet functioneren van de online leeromgeving wegens een gebrek aan de interne technische huishouding van en/of bij de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld.
  6. Eventuele klachten over de door Zo Jezelf geleverde activiteiten of consulten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan hiervan, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden. Indien de opdrachtgever niet binnen dit tijdsbestek een klacht indient wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.
  7. Zo Jezelf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien na deelname aan een activiteit of afname van een consult niet de gewenste of verwachte (financiële) resultaten worden behaald.
  8. Indien deelnemer zonder bericht afwezig is bij een geplande activiteit dan komt de aan hem beschikbaar gestelde tijd te vervallen en bestaat geen recht op het inhalen van de activiteit op een later tijdstip.
 1. Annulering
  1. Annuleren van deelname aan een activiteit kan enkel door het sturen van een e-mail aan: info@zo-jezelf.nl. Annulering van een behandeling is daarnaast ook telefonisch mogelijk.
  2. Tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit is kosteloze annulering van deelname door de opdrachtgever mogelijk. De opdrachtgever heeft daarbij de keuze tussen restitutie van de verschuldigde inschrijfkosten c.q. het offertebedrag of aanmelding voor deelname aan dezelfde activiteit op een andere datum.
  3. Bij annulering van deelname aan een activiteit door de opdrachtgever tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor de geplande aanvang wordt 50% van de inschrijfkosten of het offertebedrag in rekening gebracht.
  4. Bij annulering van deelname aan een geplande activiteit door de opdrachtgever vanaf 14 dagen tot de geplande startdatum van de activiteit wordt 100% van de inschrijfkosten of het offertebedrag in rekening gebracht.
  5. Tot 48 uur voor aanvang van een consult is kosteloze annulering door de opdrachtgever mogelijk.
  6. Bij annulering van een consult door de opdrachtgever tussen 48 uur, tot 24 uur voor aanvang van het geplande behandeltijdstip wordt 50% van de verschuldigde kosten in rekening gebracht.
  7. Bij annulering van een consult door de opdrachtgever vanaf 24 uur voor aanvang tot aan het geplande behandeltijdstip wordt 100% van de verschuldigde kosten in rekening gebracht.
  8. Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever bij de geplande activiteit zijn de volledige kosten verschuldigd.
  9. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten voor deelname aan een activiteit of afname van een consult is enkel mogelijk als sprake is van ernstige ziekte of calamiteit. Hierbij kan Zo Jezelf om een bewijslast vragen van derden (b.v. een arts o.i.d.).
  10. Indien door omstandigheden aan de zijde van Zo Jezelf een activiteit of consult geen doorgang kan vinden dan zal Zo Jezelf trachten binnen een termijn van 14 dagen zorg te dragen voor een nieuwe datum. Indien dit niet mogelijk is dan zal Zo Jezelf de kosten voor deelname aan de activiteit aan de opdrachtgever restitueren. De opdrachtgever heeft daarbij geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding. Iedere verdere aansprakelijkheid van Zo Jezelf is nadrukkelijk uitgesloten. Dit geldt ook voor annulering van andere diensten geleverd door Zo Jezelf.
 1. Betaling
  1. De deelnamekosten voor een activiteit zijn bij vooruitbetaling verschuldigd voorafgaand aan het plaatsvinden van de desbetreffende activiteit.
  2. Voor zover activiteiten niet direct dienen te worden afgerekend via online betalen bij bestelling via de website van Zo Jezelf, stuurt Zo Jezelf de factuur voor deelname aan activiteiten uitsluitend per e-mail.
  3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Zo Jezelf zich het recht voor om de deelnemer aan een activiteit uit te sluiten van deelname.
  4. Opdrachtgever zal een factuur voor deelname aan een activiteit binnen 14 dagen na factuurdatum aan Zo Jezelf voldoen.
  5. De kosten voor afname van een consult zijn verschuldigd direct na afloop van het geplande consult en dienen direct contant te worden voldaan.
  6. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.
  7. Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Zo Jezelf op te schorten.
  8. Door het laten verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever direct in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Zo Jezelf op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  9. Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%.
  10. Indien opdrachtgever jegens Zo Jezelf in verzuim is, is hij verplicht Zo Jezelf de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
  11. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Zo Jezelf medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Met het leveren van haar activiteiten en geven van consulten aanvaardt Zo Jezelf een inspanningsverplichting. Ondanks dat ten aanzien van de inhoud van de door Zo Jezelf geleverde activiteiten en gegeven consulten de uiterste zorg wordt betracht, kan Zo Jezelf de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Zo Jezelf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
  2. Zo Jezelf is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen door ongeval, diefstal of verlies ontstaan tijdens een door Zo Jezelf aangeboden diensten.
  3. De aansprakelijkheid van Zo Jezelf wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting of op basis van enige andere rechtsgrond is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de deelnamekosten van de activiteit of de kosten van het consult.
  4. Zo Jezelf is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik of niet opvolgen door opdrachtgever of enige derde van een door Zo Jezelf verstrekte activiteit of overige informatie.
 1. Overmacht
  1. Indien Zo Jezelf door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Zo Jezelf zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmacht.
  2. Duurt de overmacht 10 werkdagen of langer dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
  3. In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding. Ook niet als Zo Jezelf als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Zo Jezelf onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Zo Jezelf kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
 1. Toepasselijk recht
  1. Op iedere overeenkomst tussen Zo Jezelf en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter.
 1. Vindplaats, uitleg en wijziging van de voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Zo Jezelf en zullen op schriftelijk of telefonisch verzoek in papieren vorm door Zo Jezelf worden verstrekt.
  2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.